Đăng nhập

Tên đăng nhập
Mật khẩu

Video

Thống kê truy cập

Đang trực tuyến 2
Hôm nay 256
Tháng này 2680

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2019 - 2020

 

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỘI AN

TRƯỜNG THCS KIM ĐỒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:       /KH-KĐ

                Hội An, ngày  10 tháng  9  năm 2019

 

 

 

KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2019-2020

                                        

            Năm học 2019 - 2020 là năm học thứ 3 thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, tiếp tục triển khai Chương trình hành động của Thành ủy Hội An về việc thực hiện Nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Trung ương 8 khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo” và NQ12-NQ/TU của Tỉnh ủy Quảng Nam  về nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo đến năm 2020”; Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 04/11/2013 của Quốc hội khóa XIII, Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội khóa XIV và Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 18/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Tiếp tục thực hiện chỉ thi 05 “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh”. Năm học tiếp tục thực hiện các cuộc vận động lớn và phong trào thi đua yêu nước.

Thực hiện Chỉ thị số 2268/CT-BGDĐT ngày 8/8/2019 về nhiệm vụ chủ yếu của Ngành giáo dục năm học 2019-2020 của Bộ GDĐT; Quyết định số 2326/QĐ-UBND ngày 23/7/2019 về việc Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học của UBND Tỉnh Quảng Nam; Hướng dẫn số 1270/SGDĐT-GDTrH ngày 28/8/2019 về thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2019-2020 của Sở GDĐT Quảng Nam; Căn cứ phương hướng nhiệm vụ năm học của Phòng Giáo dục và Đào tạo Hội An.

Thực hiện các nội dung đó, trên tình hình thực tế về GD-ĐT của Tỉnh, Thành phố, Trường THCS Kim Đồng  tập trung vào những nội dung trọng tâm sau :

A. Những nhiệm vụ chung:

1/ Thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, thực hiện NQ29/TW về đổi mới căn bản và toàn diện ngành giáo dục, chương trình hành động đến năm 2020 của Tỉnh ủy Quảng Nam. Tiếp tục thực hiện tốt các các cuộc vận động lớn đã phát động đặc biệt “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Phát huy sức mạnh nội lực và tranh thủ sự lãnh chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp cùng các lực lượng ngoài xã hội, trong nhà trường, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa để nâng cao chất lượng giáo dục, giáo dục nhân cách, xây dựng nếp sống văn hoá.

2/ Tiếp tục giữ vững nề nếp, kỷ cương và chất lượng, hiệu quả công tác trong trường học. Thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành bằng những hoạt động thiết thực, hiệu quả, phù hợp, gắn với việc đổi mới hoạt động giáo dục của nhà trường, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh. Tăng cường công tác dạy người, giáo dục đạo đức có lối sống đẹp, ý thức truyền thống Cách mạng, truyền thống văn hóa, tinh thần đoàn kết cao, thân thiện. Xây dựng kỹ năng sống, giá trị sống cho học sinh. Xây dựng trường học hạnh phúc với những giá trị cốt lõi để thực hiện tốt chủ đề “Dạy người” trong năm học 2019 - 2020.  

3/ Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và quản lý theo chỉ thị 40/TW của BCH Trung ương và 09/TTg của Thủ tướng Chính phủ nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và đáp ứng yêu cầu thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới.Coi trọng việc thực hiện củng cố nề nếp kỷ cương trong thầy và trò, không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ về chính trị cũng như về năng lực chuyên môn. Phát huy tối đa năng lực của đội ngũ CBVC để thực hiện kế hoạch năm học, thực hiện qui chế dân chủ cơ sở. Tập trung xây dựng độ ngũ cán bộ - giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới GD.

4/ Thực hiện thường xuyên, hiệu quả các phương pháp, hình thức và kỹ thuật dạy học tích cực; đổi mới nội dung, phương thức đánh giá học sinh phù hợp với các phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và rèn luyện phương pháp tự học của học sinh; tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng giải quyết các vấn đề thực tiễn; đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học. Thực hiện  Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học. Không ngừng ĐMPP dạy - học, soạn, giảng theo hướng đổi mới tích cực, tích hợp trong dạy và học,sử dung hiệu quả trường học kết nối, dạy học phân hoá trên cơ sở chuẩn kiến thức, kỹ năng chuẩn bị cho việc thay đổi chương trình SGK trong những năm đến; sử dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy có hiệu quả nhất, tham gia hội thi GV dạy giỏi các cấp. Nâng cao chất lượng mũi nhọn và đại trà. Tiếp tục thực hiện chỉ đao đổi mới toàn diện dạy- học, đánh giá HS của Sở và Phòng, tiếp tục thực hiện đưa dạy thí điểm môn tiếng Anh lớp  7,8,9 và mở rộng việc thực hiện chương trình tiếng Anh thí điểm cho cả khối 6 . Đẩy mạnh giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng trong giáo dục phổ thông. 

5/ Tăng cường kỷ cương nề nếp, xây dựng môi trường giáo dục trong sạch, lành mạnh, giáo dục pháp luật, phòng chống các tệ nạn xã hội, nghiêm túc thực hiện các qui chế, qui định trong kiểm tra, thi cử, đánh giá học sinh theo định hướng phát triển năng lực học sinh; năng lực đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo; đổi mới sinh hoạt chuyên môn; nâng cao năng lực của giáo viên chủ nhiệm lớp, của tổ chức Đoàn, Đội, gia đình và cộng đồng trong việc quản lý, phối hợp giáo dục toàn diện cho học sinh… Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục. Duy trì và phát triển về chất các tiêu chí qui định về trường chuẩn Quốc gia, tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ cho dạy và học ngang tầm với một trường có qui mô và bề dày thành tích, làm cơ sở cho việc đánh giá trường chuẩn sau hơn 10 năm được công nhận. Tăng cường phân cấp quản lí, thực hiện quyền tự chủ của nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục.

B. Nhiệm vụ, giải pháp :

     I/ Hoạt động giáo dục tư tưởng chính trị:

          1/ Nhiệm vụ và giải pháp:

- Thực hiện Nghị quyết XII của BCH TW Đảng và NQ Đảng bộ các cấp, Nghị quyết 29/ TW về đổi mới căn bản và toàn diện GD-ĐT, về chiến lược phát triển giáo dục ở giai đoạn 2 đến năm 2020 của Bộ GD&ĐT.

- Thực hiện đầy đủ Luật Giáo dục sửa đổi và Điều lệ  trường phổ thông.

- Vận dụng vào giảng dạy và giáo dục theo tư tưởng Bác Hồ về GD-ĐT. Mỗi thầy cô giáo là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo. Thực hiện tốt qui định 16/2008/BGD&ĐT về qui định đạo đức nhà giáo, các qui định phòng chống tham ô, lãng phí, tiết kiệm, chống các tiêu cực trong và ngoài nhà trường.

- Tiếp tục thực hiện tốt các cuộc vận động do Bộ GD-ĐT phát động gắn liền với các cuộc vận động “Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm” và xây dựng người cán bộ công chức “Trung thành - Sáng tạo - Tận tuỵ - Gương mẫu”.     “Xây dựng trường học thân thiện-học sinh tích cực” theo chỉ thị 40 của BGD&ĐT. Phát huy vai trò các tổ chuyên môn, tổ công đoàn và cá nhân CB-CC thể hiện quyền làm chủ của mình trong việc hoàn thành kế hoạch năm học.

- Thực hiện tốt các qui định về xây dựng nếp sống văn hoá ở gia đình, địa phương, trường học, góp phần thực hiện thắng lợi việc xây dựng Thành phố Văn hoá, sinh thái, du lịch. Thực hiện các qui định về ứng xử văn hóa trong và ngoài cơ quan.

- Thường xuyên tuyên truyền giáo dục đội ngũ về phẩm chất chính trị, đạo đức, lương tâm nghề nghiệp. Tăng cường kỷ cương, nề nếp, thực hiện tốt các qui định về chuyên môn, thi cử, đánh giá học sinh. Đề ra các biện pháp để thực hiện các tiêu chí đánh giá đội ngũ theo chuẩn GV THCS và chuẩn Hiệu trưởng. Xây dựng môi trường trong sạch, chống các hiện tượng tiêu cực trong nhà trường. Dạy thêm, học thêm đúng qui định theo tinh thần của Quyết định 17/2012 QĐ-BGD&ĐT, QĐ 09/QĐ-UBND tỉnh Quảng Nam ngày 26/4/2014 và hướng dẫn 940/SGD&ĐT tỉnh Quảng Nam ngày 01/8/2014,Công văn 1153/SGDDT ngày 6/8/2018 về việc xử lý những trường hợp vi phạm quy định về dạy thêm,học thêm.

- Đối với học sinh tập trung giáo dục đạo đức cách mạng, truyền thống văn hóa, ý thức vì tổ quốc Việt Nam, truyền thống nhà trường, nắm bắt và hiểu được giá trị sống, kỹ năng sống. Xây dựng mối đoàn kết thân ái, tương thân tương trợ giúp đỡ nhau, tránh các hiện tượng bạo lực và các tệ nạn trong nhà trường. Thực hiện tốt việc ứng xử, giao tiếp có văn hóa, giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. Thực hiện tốt luật an toàn giao thông, tích cực phòng chống các dịch bệnh và các tệ nạn xã hội.

2/ Chỉ tiêu :

- 100% CB, GV, CNV chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Ngành, không có thầy cô nào sai phạm, vi phạm vào các điều qui định. Thực hiện tốt các cuộc vận động đã được triển khai.

- 100% CB, GV, CNV thực hiện tốt nếp sống văn hoá ở gia đình, địa phương, trường học. Đội ngũ có tinh thần tập thể cao, đoàn kết nhất trí, thể hiện quyền làm chủ của mình đúng nơi, đúng lúc khiếu nại khiếu kiện theo trình tự, không vượt cấp. Thực hiện tốt các cuộc vận động do các cấp phát động.

- 100% học sinh thực hiện tốt nội qui nhà trường, các nội dung của bản cam kết, chương trình RLĐV theo từng mốc thời gian.

- 98% có hạnh kiểm tốt, khá. Không có học sinh  hạnh kiểm yếu.

- 80% Cháu ngoan Bác Hồ; 80% Chi đội mạnh.

- Liên đội đạt danh hiệu Liên đội TTXS, dẫn đầu phong trào thiếu nhi của TP.

- Xây dựng quĩ Đền ơn đáp nghĩa, xoá nhà tạm, công trình Liên đội: 10.000.000 đồng.

- Quĩ Vì bạn nghèo của chúng em : 40.000.000 đồng. Ngoài ra toàn trường hưởng ứng các đợt quyên góp giúp đỡ cho đông bào bị thiên tai, giúp đỡ trường kết nghĩa...

 3/ Biện pháp:

          - Thực hiện đầy đủ nội dung học tập chính trị trong hè, vận dụng linh hoạt trong công tác và giảng dạy.

          - Phối hợp với Công đoàn tổ chức tọa đàm, chuyên đề, sinh hoạt câu lạc bộ...về các cuộc vận động lớn trong đội ngũ và các vấn đề khác.

- Chỉ đạo Đoàn - Đội tổ chức nhiều hoạt động bổ ích, phong phú, thiết thực vào các dịp lễ hội, hoạt động đền ơn đáp nghĩa, thi tìm hiểu...để giáo dục cho học sinh. Tổ chức toạ đàm giữa các lớp về công tác tự quản trong học tập và các hoạt động khác cho cán bộ lớp, chi đội trưởng.

- Tiếp tục duy trì và phát huy tốt chương trình tự quản của các lớp với các chủ đề phù hợp với thực tế địa phương và cũng là một biện pháp giáo dục kỹ năng sống.

- Kết hợp xây dựng lớp tiên tiến với chi đội mạnh, phấn đấu trở thành học sinh giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Công tác kiểm tra thực hiện nội qui, qui định và bảng cam kết trong học sinh liên tục, đồng bộ, để đánh giá nghiêm túc từng học sinh.

- Đưa các hoạt động ngoại khoá như xây dựng môi trường trong sạch, lành mạnh, phòng chống các tệ nạn xã hội, an toàn giao thông..., tham gia thi tìm hiểu về các nội dung do cấp trên tổ chức vào trong tiết chào cờ đầu tuần.

- Thường xuyên tổ chức tuyên truyền và thực hiện các hoạt động nhân đạo, phong trào vì bạn nghèo của chúng em, ủng hộ miền núi, hải đảo, các bạn bị thiên tai   ý thức mình vì mọi người, có tinh thần cộng đồng cao.

     II/ Hoạt động dạy và học:

1/ Nhiệm vụ :

          - Thực hiện nghiêm túc chương trình SGK giảm tải, qui định khung chuơng trình của BGD&ĐT và PPCT đã thống nhất trong toàn Thành phố, đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng, thực hiện tốt nề nếp kỷ cương chuyên môn, chú ý việc soạn bài theo sự thống nhất của ngành. Thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo về chuyên môn của các cấp. Tiếp tục triển khai thực hiện Công văn số 4612/BGDĐT-GDTTH ngày 03/10/2017 hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học 2017-2018, trong đó tập trung vào các nội dung:

- Tiếp tục rà soát nội dung sách giáo khoa, tinh giản những nội dung dạy học vượt quá mức độ cần đạt về kiến thức, kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông hiện hành; điều chỉnh để tránh trùng lặp nội dung giữa các môn học, hoạt động giáo dục; bổ sung, cập nhật những thông tin mới phù hợp thay cho những thông tin cũ, lạc hậu.

- Xây dựng kế hoạch giáo dục của từng môn học, hoạt động giáo dục phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường theo hướng sắp xếp lại các nội dung dạy học, cập nhật nội dung dạy học nhằm tạo thuận lợi cho việc áp dụng các phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa ứng xử và giá trị sống, rèn luyện kĩ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật, giáo dục văn hóa giao thông: tăng cường các hoạt động nhằm giúp học sinh vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết các vấn đề thực tiễn. Quá trình xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục của tổ/nhóm chuyên môn được thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 4612/BGDĐT- GDTrH và Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ GDĐT: gắn kết với việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới và công văn 1419/SGD-ĐT Quảng Nam ngày 20/8/2018 về việc thực hiện các loại hồ sơ sổ sách giáo viên.

- Tiếp tục nâng cao năng lực giáo viên về trình độ tiếng Anh, phương pháp giảng dạy, nghiệp vụ sư phạm và điều kiện cơ sở vật chất để dạy học chương trình môn tiếng Anh 10 năm đối với tất cả học sinh khối 6,7 và duy trì ở các lớp 8,9 đã dạy. Nghiêm túc thực hiện việc kiểm tra, đánh giá theo Công văn số 5333/BGDĐT- GDTrTH ngày 29/9/2014 và Công văn số 3333/BGDĐT-GDTTH ngày 07/7/2016 của Bộ GDĐT về việc sử dụng định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh dành cho học sinh phổ thông từ năm học 2015 - 2016 của Bộ GDĐT.

-Phát động phong trào học tiếng Anh, khuyến khích xây dựng và phát triển môi trường dạy học sử dụng ngoại ngữ. Duy trì câu lạc bộ tiếng Anh và hợp tác với các trung tâm ngoại ngữ trên địa bàn thành phố để tăng cường chất lượng môn tiếng Anh cho học sinh; chú trọng tiếp thu và áp dụng các phương thức dạy học, kiểm tra đánh giá tích cực của các nước có nền giáo dục tiên tiến nhằm từng bước nâng cao chất lượng dạy và học. Đối với tổ Ngoại ngữ, mỗi tháng ít nhất có 02 lần trao đổi, mạn đàm bằng tiếng Anh những chủ đề do tổ lựa chọn nhằm nâng cao năng lực nghe - nói tiếng Anh cho GV theo yêu cầu của “Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020” và chỉ đạo của Bộ, Sở GDĐT. 

      - Triển khai Đề án giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2019-2025 ban hành kèm theo Quyết định số 522/QĐ-TTG ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao nhận thức về giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông; đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục hướng nghiệp trong trường học; phát triển đội ngũ giáo viên kiêm nhiệm làm nhiệm vụ tư vấn, hướng nghiệp trong các trường trung học; tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học gắn với giáo dục hướng nghiệp trong giáo dục phổ thông; huy động nguồn lực xã hội tham gia giáo dục hướng nghiệp, định hướng phân luồng học sinh sau khi tốt nghiệp THCS; tăng cường quản lý đổi với giáo dục hướng nghiệp, định hướng phân luồng học sinh.

- Sở GDĐT tham mưu công tác tuyển sinh vào lớp 10 theo hướng xét tuyển phân tuyến kết hợp với khảo sát đầu vào bằng bài khảo sát các môn Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh.

-Tăng cường thực hiện lồng ghép, tích hợp giáo dục đạo đức, lối sống; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh: phổ biến, giáo dục pháp luật; giáo dục phòng chống tệ nạn xã hội, AIDS, ma túy, mại dâm và phòng, chống tham nhũng; chú trọng tuyên truyền, giáo dục chủ quyền Quốc gia về biên giới biển đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; bảo vệ môi trường, không sử dụng đồ nhựa dùng một lần; đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; giáo dục an toàn giao thông và văn hóa giao thông; giáo dục quốc phòng an ninh; giáo dục chuyển đổi hành vi về xây dựng gia đình và phòng, chống bạo lực trong gia đình và nhà trường; tổ chức hoạt động trải nghiệm. nghiên cứu khoa học;... theo hướng dẫn của Bộ GDĐT. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả công tác tư vấn tâm lý cho học sinh các trường phổ thông theo Thông tư số 31/2017/TT- BGDĐT ngày 17/12/2017 của Bộ GDĐT. Triển khai xây dựng và thực hiện Bộ quy tắc ứng xử trong các trường học phổ thông theo Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/04/2019 của Bộ GDĐT; triển khai công tác xã hội trong trường học theo Thông tư số 33/2018/T'T- BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ GDĐT, chú trọng hỗ trợ các học sinh có hoàn cảnh đặc biệt.

          - Chủ động công tác phân công, sắp xếp thời gian để thực hiện bộ tài liệu “Em học sống xanh”, Bảo tồn khu dự trữ sinh quyển Cù lao Chàm – Hội An và tài liệu giáo dục di sản đã phát hành.

          - Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục hòa nhập cho học sinh khuyết tật.

- Tổ chức các hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa theo hướng hoạt động trải nghiệm; tăng cường tổ chức và quản lí các hoạt động giáo dục kỹ năng sống; tư duy thiết kế, tư duy quản lý tài chính cho học sinh; khuyến khích học sinh tham gia các câu lạc bộ sở thích. Tăng cường công tác giáo dục kỹ năng sống, xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025 theo Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 03/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Khuyến khích tổ chức, thu hút học sinh tham gia các hoạt động góp phần phát triển năng lực học sinh như: Văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao;... trên cơ sở tự nguyện của nhà trường, cha mẹ học sinh và học sinh, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý và nội dung học tập của học sinh trung học; tăng cường tính giao lưu, hợp tác nhằm thúc đẩy học sinh hứng thú học tập rèn luyện kĩ năng sống, bổ sung hiểu biết về các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc và tinh hoa văn hóa thế giới.

Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 1076/QĐ- TTg ngày 17/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tổng thể phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025. Chú trọng hướng dẫn học sinh ôn luyện bài thể dục buổi sáng, bài thể dục giữa giờ và bài thể dục chống mệt mỏi theo quy định. Duy trì nề nếp thực hiện các bài thể dục nói trên vận dụng vào tập luyện thường xuyên trong suốt năm học; tập luyện và thi đấu các môn thể thao trong chương trình Hội khỏe Phù Đổng nhằm tăng cường sức khỏe, phát triển thể lực toàn diện, trang bị kiến thức, kỹ năng vận động cơ bản và hình thành cho học sinh thói quen tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên; tuyến chọn lực lượng vận động viên học sinh tham gia Hội khỏe Phù Đồng các cấp.

Triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 58/TB-BGDĐT ngày 04/3/2019 của Bộ trưởng Bộ GDĐT tại Hội nghị nâng cao chất lượng giáo dục thể chất và thể thao trường học trong ngành Giáo dục; tổ chức kiểm tra, đánh giá, xếp loại thể lực học sinh theo Quyết định số 53/2008/QĐ- BGDĐT ngày 18/9/2008 của Bộ GDĐT. Lập hồ sơ và lưu kết quả đánh giá, xếp loại sau khi kiểm tra, tổng hợp và báo cáo về phòng GDĐT trước 25/5 hàng năm .

* Thực hiện Đổi mới phương pháp, hình thức dạy học:

- Xây dựng kế hoạch bài học theo hướng tăng cường, phát huy tính chủ động, tích cực, tự học của học sinh thông qua việc thiết kế tiến trình dạy học thành các hoạt động học để thực hiện cả ở trên lớp và ngoài lớp học. Xây dựng kế hoạch bài học theo hướng dẫn tại Công văn số 89/PGDĐT-THCS ngày 21/1/2019 của phòng GDĐT thành phố Hội An.

- Chú trọng rèn luyện cho học sinh phương pháp tự học, tự nghiên cứu để tiếp nhận và vận dụng kiến thức mới thông qua giải quyết nhiệm vụ học tập đặt ra trong bài học; thực hành, bảo vệ kết quả học tập của mình; giáo viên tổng hợp, nhận xét, đánh giá, kết luận để học sinh tiếp nhận và vận dụng.

- Tiếp tục thực hiện tốt việc sử dụng di sản văn hóa trong dạy học theo Hướng dẫn số 73/HD-BGDĐT-BVHTTDL ngày 16/01/2013 của liên Bộ GDĐT, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

         -Đổi mới phương pháp, hình thức kiểm tra đánh giá .Chỉ đạo và tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy chế ở tất cả các khâu ra đề, coi, chấm và nhận xét, đánh giá học sinh; đảm bảo thực chất, khách quan, trung thực, công bằng, đánh giá đúng năng lực và sự tiến bộ của học sinh.. Chú trọng đánh giá thường xuyên đối với tất cả học sinh: đánh giá qua các hoạt động trên lớp; đánh giá qua hồ sơ học tập vở học tập; đánh giá qua việc học sinh báo cáo kết quả thực hiện một dự án học tập, nghiên cứu khoa học kĩ thuật, báo cáo kết quả thực hành, thí nghiệm; đánh giá qua bài thuyết trình (bài viết, bài trình chiếu, video...) về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập giáo viên có thể sử dụng các hình thức đánh giá nói trên thay cho các bài kiểm tra được quy định trong chương trình giáo dục phổ thông hiện hành.

- Thực hiện nghiêm túc việc xây dựng đề kiểm tra 1 tiết, cuối học kì, cuối năm học theo ma trận và viết câu hỏi phục vụ ma trận đề. Đề kiểm tra bao gồm các câu hỏi, bài tập (tự luận hoặc trắc nghiệm) theo 4 mức độ yêu cầu nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao. Căn cứ vào mức độ phát triển năng lực của học sinh, giáo viên và nhà trường xác định tỉ lệ các câu hỏi, bài tập theo 4 mức độ yêu cầu trong các bài kiểm tra trên nguyên tắc đảm bảo sự phù hợp với đối tượng học sinh và tăng dần tỉ lệ các câu hỏi, bài tập ở mức độ yêu cầu vận dụng, vận dụng cao. Chỉ đạo các tổ chuyên môn thống nhất ma trận đề kiểm tra một tiết, học kì chung cho từng khối lớp, từng bộ môn.

- Kết hợp một cách hợp lí giữa hình thức tự luận với trắc nghiệm khách quan, giữa kiểm tra lí thuyết và kiểm tra thực hành trong các bài kiểm tra; tiếp tục nâng cao yêu cầu vận dụng kiến thức liên môn vào thực tiễn; tăng cường ra các câu hỏi mở gắn với thời sự quê hương, đất nước đối với các môn thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn để học được bày tỏ chính kiến của mình về các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội.

      - Tăng cường tổ chức hoạt động đề xuất và lựa chọn hoàn thiện các câu hỏi, bài tập kiểm tra theo định hướng phát triển năng lực để bổ sung cho thư viện câu hỏi của nhà trường; xây dựng nguồn học liệu mở (thư viện học liệu) về cầu hỏi, bài tập, kế hoạch bài học, tài liệu tham khảo có chất lượng trên trang thông tin điện tử của phòng GDĐT và các nhà trường. Cán bộ quản lý, giáo viên và học sinh tích cực tham gia các hoạt động chuyên môn về đổi mới phương pháp, hình thức dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

- Nâng cao nhận thức về đổi mới cho toàn thể cán bộ, GV và HS nhà trường. Xây dựng kế hoạch đổi mới phù hợp với điều kiện thực tế nhà trường; có các giải pháp đồng bộ và quyết liệt để tổ chức thực hiện kế hoạch đổi mới, phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ, GV.

Tổ chức KTĐG, ghi nhận kết quả và biểu dương kịp thời những nhân tố tích cực trong quá trình thực hiện. Duy trì thường xuyên công tác dự giờ, trao đổi chuyên môn giữa các giáo viên trong trường, liên trường, giữa tổ trưởng chuyên môn với giáo viên, giữa các tổ trưởng chuyên môn với nhau và nâng cao chất lượng trao đổi, rút kinh nghiệm về công tác đổi mới PPDH giữa các tổ chuyên môn.

- Tăng cường chỉ đạo chặt chẽ, nghiêm túc và đổi mới công tác thi, kiểm tra; tổ chức kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ, học kỳ và các kỳ thi một cách nghiêm túc; đánh giá khách quan, công bằng kết quả học tập của HS. Đổi mới việc KTĐG môn học/hoạt động giáo dục theo hướng nêu vấn đề mở, đòi hỏi HS phải vận dụng tổng hợp kiến thức, kỹ năng và biểu đạt chính kiến của bản thân. Đổi mới hình thức kiểm tra theo hướng chấm các dự án nghiên cứu, bài viết, sản phẩm của học sinh....

- Thay đổi, đổi mới  phong cách của giáo viên,cán bộ,công nhân viên về phong cách làm việc, nhiệt tình, trách nhiệm, tâm huyết với nghề, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong thiết kế bài giảng và xây dựng các chủ đề, dự án dạy học; sử dụng linh hoạt và hiệu quả các PPDH. Tập trung dạy cách học, cách tư duy, khuyến khích tự học, tạo cơ sở để người học tự cập nhật và đổi mới tri thức, kỹ năng và phát triển năng lực. Đa dạng hóa các hình thức học tập. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học. Tổ chức các hoạt động ngoại khóa và sân chơi trí tuệ cho HS. Học sinh được tích cực, chủ động trong việc lĩnh hội và tiếp thu tri thức; tích cực làm việc với sách giáo khoa và các tài liệu tham khảo, tự học theo hướng dẫn của GV; tự đánh giá nhận thức của bản thân và bè bạn; trung thực trong học tập…

        - Sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn cần tăng cường công tác chỉ đạo, quản lí về đổi mới PPDH và KTĐG; đổi mới nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn theo hướng nghiên cứu nội dung bài giảng, tập trung thảo luận các chuyên đề, nội dung khó của môn học hoặc những PPDH, cách thức tổ chức lớp học hiệu quả cho các nội dung đó.

       - Việc kiểm tra học kỳ thực hiện theo đề kiểm tra chung cụ thể như sau: Sở GDĐT ra đề các môn Toán, Ngữ văn, tiếng Anh đại trà lớp 6,7,8,9 và Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý, GDCD đối với lớp 9; Phòng GDĐT ra đề các môn: tiếng Anh thí điểm lớp 6,7,8,9; Vật lí, Sinh học, Lịch sử, Địa lý lớp 6,7,8 và Hóa học lớp 8. Riêng phần kiểm tra nói môn tiếng Anh các trường ra đề như các năm học trước.

* Nâng cao chất lượng giáo dục.

Lập kế hoạch dạy học toàn diện cho học sinh; Đẩy mạnh và đa dạng các phương pháp giáo dục đạo đức cho học sinh, phấn đấu tỉ lệ học sinh xếp loại hạnh kiểm trung bình, yếu không quá 0,1% vào cuối năm học; Tiến hành bồi dưỡng HS giỏi từ khối 6 đến khối 8 ngay từ đầu năm học. Đối với lớp 9, tập trung bồi dưỡng 3 môn Văn-Toán- Anh và các môn thi vào trường THPT Chuyên. Phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu học sinh được giao vào trường chuyên.  Hướng dẫn cho HS tham gia sân chơi ViOlympic tiếng Anh (I.O.E), Giải toán, Vật lí qua mạng.

- Tích cực bồi dưỡng HS dự thi Tài năng Tiếng Anh (O.T.E) và Thuyết trình văn học cấp thành phố để dự thi cấp Tỉnh. Tổ chức phụ đạo HS yếu có hiệu quả.

- Tổ chức các kỳ thi cấp thành phố và tham dự các cuộc thi cấp tỉnh dự kiến theo lịch sau của Phòng giáo dục:

Thời gian dự kiến

Nội dung

Tháng 10/2019

28/10

Thi HSG Sinh, Sử, Địa lớp 9 cấp thành phố

29/10

Thi HSG TNTH Lý- Hoá- Sinh 8 cấp thành phố

Tháng 11/2019

11/11

Nộp sản phẩm dự thi nghiên cứu KHKT cấp thành phố

Tháng 12/2019

2-14/12

Thi Giáo viên dạy giỏi cấp thành phố

20,21/12

Thi nghiên cứu KHKT cấp tỉnh

27/12

Thi Thiết kế bài giảng e-Learning cấp TP theo các bài học, chủ đề được chỉ định hoặc bốc thăm.

Tháng 01/2020

06-11/01

Kiểm tra học kì I

Tháng 02/2020

08/2

Thi giáo viên giỏi tỉnh các môn Vật lý, Lịch sử, Công nghệ Nông nghiệp, Tin học phần năng lực

13-15/2

Thi GVDG tỉnh phần giảng dạy

17-22/2

Thi thiết kế bài giảng e-Learning cấp tỉnh

20-22/2

Thi Hội khỏe phù đổng cấp tỉnh.

Tháng 03/2020

2/3

Thuyết trình văn học cấp thành phố.

3/3

Thi Tài năng Tiếng Anh (O.T.E) cấp thành phố

5/3

Khảo sát chọn đội tuyển HSG 9 (bài 1)

12/3

Khảo sát chọn đội tuyển HSG 9 (bài 2)

14/3

Chấm bài khảo sát chọn đội tuyển HSG 9

Tháng 04/2020

3,4/4

Tham gia thi HSG 9 cấp tỉnh (Số lượng thay đổi)

06-15/4

Tham gia thi HS tài năng cấp tỉnh thêm nội dung tin học trẻ.

20/4

Khảo sát học sinh giỏi 6,7,8 cấp thành phố

Tháng 05/2020

4-9/5

Kiểm tra HK II đối với khối lớp 9

11-16/5

Kiểm tra HK II đối với khối lớp 6, 7, 8

 

* Tích cực triển khai Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018

          -Thực hiện chương trình giáo dục phổ thông theo lộ trình quy định tại Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT.Tiếp tục quán triệt các văn bản chỉ đạo của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Bộ GDĐT về đồi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; tổ chức cho toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên nghiên cứu, thảo luận kỹ nội dung chương trình giáo dục phổ thông mới.Rà soát, đánh giá thực trạng, xác định nhu cầu giáo viên ở từng môn học, để xây dựng kế hoạch sắp xếp, bổ sung đội ngũ giáo viên cho phù hợp.Sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học hiện có; trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm bổ sung thiết bị dạy học thực hiện chương trình giáo dục phổ thông, bảo đảm thiết thực, hiệu quả.

          - Đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh và cộng đồng xã hội về chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới.

* Phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý

          - Nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý. Tham gia tập huấn theo yêu cầu của Sở GDĐT về đổi mới kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh; về xây dựng nội dung giáo dục địa phương, chương trình SGK mới...

- Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên về chuyên môn và nghiệp vụ theo các chương trình bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu của chuẩn hiệu trưởng cơ sở giáo dục phổ thông, chuẩn nghề nghiệp giáo viên theo các hướng dẫn của Bộ GDĐT. Tăng cường đa dạng hóa các hình thức bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý.

- Những giáo viên chưa đạt chuẩn năng lực tiếng Anh hoặc chưa được bồi dưỡng về phương pháp dạy tiếng Anh cần tích cực đi học để đạt chuẩn theo quy định.

- Tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp thành phố lần thứ 5 các môn Vật lý, Tin học, Lịch sử, Công nghệ nông nghiệp và  tham dự Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh .

- Tiếp tục đổi mới sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn trong dựa trên nghiên cứu bài học. Việc sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học phải thực hiện theo mẫu biên bản đã triển khai trong năm học 2018-2019. Chú trọng xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán các môn học. Mỗi tổ/nhóm chuyên môn thực hiện có hiệu quả các chuyên đề nâng cao chất lượng dạy học, duy trì tổ chức thao giảng, hội giảng cấp trường . Chỉ đạo 100% giáo viên tham dự các tiết hội giảng ở các cụm nếu không trùng với tiết dạy.

 Tổ chức tốt các chuyên đề quản lý và chuyên đề chuyên môn của PGD theo lịch sau:

 

Thời gian

Đơn vị

Chuyên đề quản lý

Chuyên đề CM

 

 

10/2019

 

 

Kim Đồng

 

-Kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng dạy học tiếng Anh trong nhà trường.

-Dạy 01 tiết minh họa (tiếng Anh 10 năm)

- Ngữ văn

- Toán

- Tiếng Anh

- Địa lý

- Công nghệ

 

12/2019

 

Phan Bội Châu

 

- Chỉ đạo thực hiện công tác tư vấn tâm lý cho học sinh.

- Tổ chức 01 tiết dạy học thông qua các hoạt động trải nghiệm.

- Vật lí

- Sinh học

- Âm nhạc

- Lịch sử

 

 

02/2020

 

Nguyễn Bỉnh Khiêm

 

- Chỉ đạo việc xây dựng trường học hạnh phúc với những giá trị cốt lõi để thực hiện tốt chủ đề “Dạy người”

- Tổ chức 01 hoạt động

- Ngữ văn

- Toán

- Tiếng Anh

- Mỹ thuật 

 

 

04/2020

 

Nguyễn Khuyến

 

- GDCD

- Tin học

- Hóa học

- Thể dục

Quang Trung

- Chỉ đạo thực hiện phong trào “Đổi mới, sáng tạo” trong dạy học.

-  Dạy 01 tiết minh họa.

 

 

*  Duy trì, nâng cao kết quả phố cập giáo dục

          - Sử dụng có hiệu quả Hệ thống thông tin điện tử quản lí PCGD và kiểm tra tính xác thực của các số liệu trên hệ thống.

            - Tích cực tham mưu với các cấp lãnh đạo địa phương, tập trung mọi nguồn lực với các giải pháp tích cực để nâng cao chất lượng giáo dục; tích cực huy động các đối tượng diện PCGDTHCS ra lớp: nắm chắc tình hình, nguyên nhân học sinh bỏ học và có giải pháp khắc phục tình trạng này.Thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục hòa nhập cho học sinh khuyết tật.

* Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý

          - Chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức dạy học. Mỗi nhóm chuyên môn nộp 1 bài giảng có chất lượng về việc xây dựng kế hoạch bài học thành chuỗi các hoạt động học lên không gian trường học kết nối do sở GDĐT tổ chức trước ngày 10/10/2019.

          - Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn, quản lý kết quả học tập của học sinh; tăng cường mối liên hệ giữa nhà trường với cha mẹ học sinh và cộng đồng, Thực hiện việc sử dụng hiệu quả số điểm điện tử, học bạ điện tử.

* Công tác thi đua - khen thưởng

Thực hiện đổi mới khen thưởng, kỷ luật học sinh theo Hướng dẫn của Sở GDĐT. Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng bảo đảm với các tiêu chí rõ ràng, cụ thể gắn với hiệu quả công việc được giao.

          Chỉ tiêu học sinh trúng tuyển vào lớp 10 trường THPT chuyên Lê Thánh Tông được Phòng GD giao cho năm học 2020-2021

 

TT

Trường THCS

Số HS vào chuyên 10                 2019-2020

Số HS Khá, giỏi 2018-2019

Giao chỉ tiêu vào chuyên 10 năm học 2020-2021

Chỉ tiêu

Đã đạt

1

Kim Đồng

54

74

252

56

 

    * Chỉ tiêu :

- 100% giáo viên thực hiện nghiêm túc nền nếp chuyên môn, đảm bảo chuẩn kiến thức kỹ năng, thực hiện tốt việc ĐMPP, sử dụng các thiết bị mới như Projector, máy chiếu vật thể, 100% có máy Laptop, 50% thành viên trong tổ sử dụng trong giảng dạy ở bảng tương tác, soạn bài trên máy vi tính đúng qui định ở mỗi bộ môn không sao chép từ trên mạng. Mỗi GV soạn và giảng dạy ít nhất 5 tiết trên các trang thiết bị mới nâng tổng số tiết là 45 tiết. Mỗi GV phải có đủ các bài  soạn theo Thiết kế giáo án mới.Đánh giá học sinh theo hướng dẫn mới, cải tiến kiểm tra học sinh theo hướng tích cực nhất, theo hướng trắc nghiệm khách quan, đề ma trận có vận dụng và thực hành.

- Phấn đấu đạt 18 CSTĐ ; 100 % LĐTT.

- Có ít nhất 2 GV đạt giải trong Hội thi GV dạy giỏi các cấp.

- Tỉ lệ học sinh khá giỏi >70%, học sinh yếu không quá 4%, không có HS kém.

- 5 giải cấp quốc gia văn hóa(nếu có tổ chức thi cấp toàn quốc),32 HS đạt giải cấp tỉnh trở lên, 150 lượt HS giỏi cấp thành phố. Dẫn đầu HSG cấp Thành phố ở các khối lớp.

- Có ít nhất 60 em trúng tuyển vào lớp 10 PTTH chuyên Lê Thánh Tông và Lê Quý Đôn.

- Mỗi tổ chuyên môn có ít nhất 2 chuyên đề cấp trường, 2 chuyên đề cấp tổ.

- 100% giáo viên phải sử dụng đồ dùng dạy học hiện có và tự làm đồ dùng dạy học để phục vụ giảng dạy. Mỗi tổ có 2 đồ dùng dạy học có giá trị (Viết hoặc sưu tầm phần mềm). Viết SK tập trung vào chuyên môn và ứng dụng CNTT.

- Thao giảng : 100% GV/tổ (kết hợp thi GV dạy giỏi).

- Dự giờ : 18 tiết/giáo viên.        - Ngoại khoá : 1 lần/tổ/học kỳ.

- Kiểm tra toàn diện : 30% ; 50% chuyên đề .

- Học sinh Giỏi 40%.   Khá 38%.   Yếu dưới 4%.   Không có HS kém.

- Tỉ lệ lên lớp sau khi thi lại 99%.   Xét TNTHCS 100%.

- Lớp tiên tiến 80%. Điểm CTMN : 40 đ/hs

- Tỉ lệ bỏ học < 0,5%.

3/ Biện pháp :

- Phối hợp với Công đoàn tổ chức các hoạt động Hội giảng, Hội thảo, trong từng đợt thi đua. Trong các hoạt động trên phải mở rộng đối tượng, thực chất, thiết thực và nhân được điển hình.

- BGH, tổ trưởng chuyên môn quản lý chặt chẽ giảng dạy của GV, thường xuyên kiểm tra việc thực hiện qui định, qui chế chuyên môn nhất là khâu ra đề kiểm tra theo hướng dẫn của các cấp. chú ý đề kiểm tra theo ma trận (lập ngân hàng đề kiểm tra để HS, GV tham khảo), ghi điểm, quản lý điểm số. Giảng dạy phải đảm bảo nguyên tắc lấy SGK và SBT làm tài liệu chính trừ khi giảng dạy các đội chuyên. Khảo sát đầu năm học cho tất cả các khối lớp, căn cứ kết quả đó nhà trường, tổ chuyên môn và giáo viên bộ môn có kế hoạch phụ đạo để nâng cao chất lượng. Chú trọng đến các HS hiện ngồi nhầm lớp và HS khuyết tật.

- Thực hiện việc lồng ghép các chuyên đề vào bài dạy như: DSKHH, bảo vệ mội trường, Sức khỏe SSVTN, ATGT,An Ninh Quốc phòng...

- Khuyến khích cải tiến phương thức ra đề kiểm tra theo hướng mở,  tích cực để HS tự phát hiện, vận dụng và thực hành. Tiến hành kiểm tra chung đồng loạt Văn, Toán, Tiếng Anh… ở các lớp và một số môn khác.

- Mỗi tổ chuyên môn phải có 1 thư viện học liệu điện tử bao gồm đề kiểm tra, giáo án, bài giảng, tư liệu...để cùng nhau nghiên cứu, trao đổi.

- Tăng cường công tác bồi dưỡng HS giỏi, có phương án tuyển chọn, sàng lọc định kỳ để lập đội tuyển chính thức dự thi ở Thành phố, Tỉnh của lớp 9 và khảo sát tạo đội dự nguồn của lớp 6, 7, 8. Tiến hành phụ đạo đại trà cho học sinh còn lại, chú trọng học sinh hổng kiến thức và học sinh khuyết tật.Công tác này thực hiện ngay từ đầu năm học.

- Tăng cường công tác thanh kiểm tra nội bộ từ cá nhân, nhóm, tổ chuyên môn, các bộ phận và BGH, song song với kiểm tra lớp và học sinh. Kết hợp kiểm tra chuyên đề với kiểm tra toàn diện. Nâng cao vai trò của tổ, nhóm chuyên môn trong công tác kiểm tra và hướng khắc phục.

     III/ Hoạt động giáo dục lao động:

1/ Nhiệm vụ :

- Có kế hoạch tổ chức cho toàn thể học sinh lao động làm sạch đẹp quang cảnh trường lớp, có ý thức giữ gìn vệ sinh, từng bước cải tạo môi sinh cho phù hợp: có bóng mát, bồn hoa; lao động vệ sinh, chăm sóc vườn cây thuốc Nam... Thực hiện tốt đoạn đường em chăm.

- Dạy đủ, đúng chương trình Công nghệ và các bài hướng nghiệp cho học sinh khối 9.

2/ Chỉ tiêu :

- 100% lớp tham gia lao động vệ sinh, thực hiện tốt đoạn đường em chăm, làm đồ chơi cho Mẫu giáo, bồi dán, bao bọc sách, bản đồ, tranh vẽ.

- Làm lồng đèn tặng cho HS Mẫu giáo và Tiểu học.

- Trồng cây bóng mát. Khoán công việc vệ sinh làm đẹp cảnh quan nhà trường cho các lớp.

3/ Biện pháp :

- Củng cố, nâng cao chất lượng và nề nếp sinh hoạt của Ban LĐ - HN.

- GVCN tổ chức lớp lao động nghiêm túc, có chất lượng và đánh giá học sinh đúng theo yêu cầu.

- Có kế hoạch ngoại khoá về hướng nghiệp bằng nhiều hình thức khác như dạy từng bài, lồng ghép qua bài dạy thực hành.

     IV. Giáo dục hạnh kiểm và các hoạt động ngoài giờ lên lớp,y tế trường học

Tin liên quan